سوال‌های متداول در مورد نگهداری و مراقبت گیاهان آپارتمانی

1گیاه پشه های ریز دارد چه کار کنم؟ سم ایمیداکلوپراید استفاده کنید. 2روی گیاه لکه های سفیدی شبیه پنبه و یا تارعنکبوت وجود دارد؟ ابتدا با پارچه یا دستمال آنها را پاک کنید. سپس از سم های زیر استفاده کنید
    • کلروپریفوس
    • در صورت تراکم بالا از ریکوترین استفاده کنید
3گیاه دچار لکه های قهوه ای شده است؟ پوسیدگی ریشه اتفاق افتاده است نتیجه آبیاری زیاد است هنگام خشک شدن خاک‌،گیاهان را ابیاری کنید 4کرم و هزارپا در خاک وجود دارد؟ سم ایمیداکلوپراید استفاده کنید اگر تعداد آنها زیاد است، سم ریکوترین استفاده کنید. 5برگهای گیاه زرد شده است ؟ ابیاری گیاه کم بوده است. 6برگهای گیاه زرد و قهوه ای شده است؟ ریشه گیاه دچار پوسیدگی شده است. خاک گیاه را عوض کنید. در صورت لزوم سایز گلدان را کوچک کنید 7ساقه گیاه شل شده است؟ اگر ساقه سالم است و فقط شل شده است وسیله آبیاری نامناسب است؛ گیاه را دوباره کاشت کنید واز آب پاش سردوش دار استفاده کنید. اگر ساقه نرم و حالت گندیدگی پیدا کرده است ریشه گیاه دچار پوسیدگی شده است. خاک گیاه را عوض کنید. در صورت لزوم سایز گلدان را کوچک کنید 8گیاه کند رشد می کند ؟ سرعت رشد گیاهان رابطه مستقیمی با حجم نور، مغذی بودن خاک و آبیاری صحیح و به موقع دارد. در کنار این سه عامل می توانید از کودهای تقویت کننده معتبر نیز استفاده کنید تا سرعت و کیفیت رشد گیاه بهبود پیدا کند. 9خاک گیاهان کی نیاز به تعویض دارد؟ به طور میانگین بین ۱۰ الی ۱۴ ماه یکبار برای کاکتوس و ساکولنت ها بین ۱۶ الی ۲۴ ماه