سوال‌های متداول در مورد نگهداری و مراقبت گیاهان آپارتمانی

گیاه پشه های ریز دارد؟

سم ایمیداکلوپراید استفاده کنید

روی گیاه لکه های سفیدی شبیه پنبه و یا تارعنکبوت وجود دارد؟

ابتدا با پارچه یا دستمال آنها را پاک کنید. سپس از سم های زیر استفاده کنیدکلروپریفوسدر صورت تراکم بالا از ریکوترین استفاده کنید

گیاه دچار لکه های قهوه ای شده است؟

پوسیدگی ریشه اتفاق افتاده است نتیجه آبیاری زیاد است هنگام خشک شدن خاک‌،گیاهان را آبیاری کنید.

کرم و هزارپا در خاک وجود دارد؟

سم ایمیداکلوپراید استفاده کنید اگر تعداد آنها زیاد است، سم ریکوترین استفاده کنید.

برگهای گیاه زرد شده است ؟

ابیاری گیاه کم بوده است.

برگهای گیاه زرد و قهوه ای شده است؟

ریشه گیاه دچار پوسیدگی شده است. خاک گیاه را عوض کنید. در صورت لزوم سایز گلدان را کوچک کنید

ساقه گیاه شل شده است؟

اگر ساقه سالم است و فقط شل شده است وسیله آبیاری نامناسب است؛ گیاه را دوباره کاشت کنید واز آب پاش سردوش دار استفاده کنید. اگر ساقه نرم و حالت گندیدگی پیدا کرده است ریشه گیاه دچار پوسیدگی شده است. خاک گیاه را عوض کنید. در صورت لزوم سایز گلدان را کوچک کنید

گیاه کند رشد می کند ؟

سرعت رشد گیاهان رابطه مستقیمی با حجم نور، مغذی بودن خاک و آبیاری صحیح و به موقع دارد. در کنار این سه عامل می توانید از کودهای تقویت کننده معتبر نیز استفاده کنید تا سرعت و کیفیت رشد گیاه بهبود پیدا کند.

خاک گیاهان کی نیاز به تعویض دارد؟

به طور میانگین بین ۱۰ الی ۱۴ ماه یکبار برای کاکتوس و ساکولنت ها بین ۱۶ الی ۲۴ ماه