درباره گلخانه بیلوبا

سال ۱۳۸۸ گلخانه بیلوبا با هدف ترویج فرهنگ نگهداری گیاهان آپارتمانی و ارتقا دانش بومی نگهداری گیاهان ، توسط شهروز حکیمی گیاهشناس و گیاهپزشک، پایه گذاری شد.
رویکرد مسئولیت مدنی و اجتماعی گلخانه بیلوبا با هدف آموزش تا به امروز باعث شده تا همواره نگاهی کیفی به ارائه خدمات داشته باشد و همین امر موجب تحولی بزرگ در صنعت عرضه و تولید گیاهانی آپارتمانی در ایران شده است.
از این رو  در صنعت گیاهان آپارتمانی و زینتی، گلخانه بیلوبا به عنوان پیشرو شناخته  میشود.

شهروز بنیاد گذار بیلوبا