معمار منظر 

مسئولیت ها

 • انجام  طراحی منظر
 • توانایی تولید نقشه طرح کاشت گیاهان
 • تولید تصاویر ۳ بعدی و دیاگرام های گرافیکی

وظایف

 • انجام بازدید پروژه و برداشت وضع موجود
 •  انجام طراحی محوطه بوسیله نرم افزار
 • تهیه مدارک معماری همانند نقشه، نما، مقطع و رندر سه بعدی
 • آشنا به جزییات اجرایی محوطه سازی و بام سبز
 •  هماهنگی با سایر اعضای تیم پروژه ها در راستای رسیدن به خروجی مناسب
 • آشنا به انواع گیاهان و شرایط کاشت و نگهداری آنها
 • تهیه نقشه طرح کاشت

شرایط احراز  

 • داشتن حداقل یکسال فعالیت مرتبط با گیاهان آپارتمانی و بیرونی
 • هماهنگ بودن با فرهنگ سازمانی ما
 • توانایی برقراری ارتباط روشن و مختصر هم به صورت شفاهی و هم کتبی
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با کامپیوتر و ابزارهای گوگل
 • آشنایی با حداقل یک نرم افزار طراحی گرافیکی
 • تسلط به یک نرم افزار طراحی سه بعدی مانند: sketchup – rhino
 • آشنا به نرم افزار lumion
 • داشتن حداقل یکسال فعالیت مرتبط با گیاهان آپارتمانی و مسئولیت ها

  این نوشته در career ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.