گل زاموفولیا | گلخانه بیلوبا

زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ

مشخصات ظاهری و نحوه ی رشد گیاه زامیفولیا:

زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﺗﻪای ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه‌ای است ﮐﻪ به وسیله‌ی ﻏﺪه‌ای در زیر ﺧﺎک ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮخ می‌تواند آب را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .
واریتهﻫﺎی ﺳﺒﺰ، ﻣﺸﮑﯽ و اﺑﻠﻖ ﮔﯿﺎه زامیفولیا ﺑﺎ یکدیگر ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ مشابه یکدیگر اﺳﺖ.
نحوه‌ی رﺷﺪ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦصورت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪای از غده‌ی زیر ﺧﺎک بیرون ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪی از داﺧﻞ اﯾﻦ دوک خارج می‌شود.
ﺑﺮگ ﺗﺎزه‌ی زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ با گذشت ۲۰ تا ۴۰ روز ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ بزرگترین ﺑﺮگ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ می‌شود.

میزان نور و آبیاری گیاه زامیفولیا:

زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﮔﯿﺎه ﮐﻢ ﻧﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود، اما اگر این گیاه نور بیشتری دریافت کند رشد بیشتری هم خواهد داشت و آب بیشتری ﻫﻢ ﻣﺼﺮف می‌کند.
زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﻧﺼﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ آب ﻣﺼﺮف می‌کند و نیاز دارد تا خاک گلدان بین دو نوبت آبیاری خشک شود. زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎی ﺳﺒﺰ اﺻﻮﻻ ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺸﮑﯽ آن اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای:

ﺳﺎﯾﺰ ۱- ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان به پرورش زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ از اﺑﺘﺪای دوره رﺷﺪ
ﺳﺎﯾﺰ ۲و ۳- ﺑﺮای روی ﻣﯿﺰ و ﮐﻨﺴﻮل و ﺷﻠﻒ- ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﺎﯾﺰ ۴ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ- ﺑﺮای منازل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ارزنده‌تر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن زیادی ﻣنزل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻔﺮ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و زیاد می‌روند.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

ﺳﺎﯾﺰ ۱- ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ۱-ﺑﺮﮔﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را تمیز ﻧﮕﻪ دارید.
۲-ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ به گلدان ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﺧﻮد مقداری ﺧﺎک اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
۳- گیاه زامیفولیا در گلدان کوچک سلامت بیشتری دارد.

ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ:

آبیاری زیاد زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه و ﻏﺪه‌ی این ﮔﯿﺎه می‌شود؛ همچنین زردی گیاه هم می‌تواند از نشانه‌های آبیاری زیاد باشد.
ﺣﺠﻢ ﮐﻢ آبیاری ﺑﺎﻋﺚ دریافت کمتر آب توسط گیاه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼم ﺗﺸﻨﮕﯽ و ایجاد چروک‌های طولی روی ﺳﺎﻗﻪ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ می‌شود. ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻮﺗﻪ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ از ﻫﻢ می‌شود.

بیماری و آفات:

-ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ از بیماریﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ اﺳﺖ.
-آﻓﺘﯽ روی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

راﻫﮑﺎر ﮔﯿﺎهپزشکی بیلوبا:

-اﮔﺮ ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ زرد و وﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ:
اﺣﺘﻤﺎﻻ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ی ﺷﻤﺎ از آبیاری زیاد، ﺧﺎک نامناسب و ﯾﺎ ﮔﻠﺪان ﺑزرگ دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه‌ای ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﻫﮑﺎر: ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺿﺪﻗﺎرچ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿری از اداﻣﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ در ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ آبیاری ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ ﮐﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻘﻮﯾﺖ ریشه و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ۶- ۰۱ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد.

-اﮔﺮ ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دریافت کامل آبﺳﺎﻗﻪﻫﺎی زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ دﭼﺎر چروکﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﺑﺮﮔﻬﺎی زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﮐﻢ آبی می‌شوند.
راﻫﮑﺎر: ریشه گیاه بررسی شود و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ پوسیدگی قسمت‌های پوسیده حذف شوند و ﺳﭙﺲ در ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد . با اصلاح میزان آبیاری زامیفولیا، ﺗﻐﺬﯾﻪ آن ﺑﺎ ﮐﻮد تقویت ریشه اداﻣﻪ پیدا ﮐﻨﺪ .

-ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک دﭼﺎر ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﺑﻮﺗﻪ می‌شود.
راﻫﮑﺎر: اﮔﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﺎک ﺑﻪ دور ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی آن ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻮار می‌شود و با استفاده از ﮐﻮد ﺳﺎﻗﻪ و ریشه، ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻄﻮر ﺷﺪن ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎی ﺧﻮد می‌شود. اﮔﺮ ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ دﭼﺎر ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﺎد و ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﯿﺎه ﺧﻮد را با استفاده از آتل فلزی و ﯾﺎ چوبی ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ زاﻣﯿﻔﻮﻟﺒﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺎف ﺷﺪن ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی آن ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه زاﻣﯿﻔﻮﻟﯿﺎ را ﺑﺎ ﮐﻮد ﻣﺨﺼﻮص ساقه و ریشه شروع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد.