گل آگلوتما| گلخانه بیلوبا

آگلونما

مشخصات ظاهری و نحوه‌ی رشد گیاه آگلونما:

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آگلونما از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺗﻪای است.
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و بزرگ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ افزایش سن گیاه ﭘﺮبرگتر می‌شوند، با این حال اندازه بزرگترین ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت به بیش از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ می‌رسد.

میزان نور و آبیاری گیاه آگلونما:

آگلونما ﮔﯿﺎه ﮐﻢ ﻧﻮری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ آن ﺑﻪ ﻧﻮر بیشتری ﻧﯿﺎز دارد. آبیاری آگلونما ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم می‌شود وﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ، ﺳﺎﯾﺰ ﮔﯿﺎه و اﻧﺪازه ﮔﻠﺪان اﯾﻦ ﺑﺎزه متغیر اﺳﺖ.
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ اسپری آب ﺑﻪ ﺑﺮگ آگلونما ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد.

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای:

ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻫﺪﯾﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻮﭼﮏ- اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی بزرگ فضاسازی – ﻫﺪﯾﻪ ﮔﯿﺎه بزرگ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﺟﺪﯾﺪ: ﮔﯿاه برای ﻫﺪﯾﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

ﻫﺮ ۲ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎک ﮔﯿﺎه آگلونما را تعویض ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﭼﮏ کنید و ﮔﻞﻫﺎی ﮔﯿﺎه آگلونما را ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.
زیر ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﮔﯿﺎه ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﮏنگهدارید.

ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ:

آبیاری بیش از ﺣﺪ آگلونما ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه و زرد رویی ﮔﯿﺎه می‌شود.
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﺎک اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻬﻮﯾﻪ ریشه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه و نکروزه شدن ﺑﺮگ می‌شود.
ﮔﻞﻫﺎی آگلونما رﺷﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی آن را ﮐﻢ می‌کند و ﺑﺎﻋﺚ آﻓﺖﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻢ می‌شود.

بیماری و آفات:

آگلونما میزبان خوبی ﺑﺮای ﺷﭙﺸﮏ آردآﻟﻮد می‌باشد. ﺳﮕﻨﯿﻦ ﺷﺪن ﺧﺎک و ﺗﻬﻮﯾﻪ پایین آن اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه و اﺑﺘﻼ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ بیماریﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶمی‌دهد.

راﻫﮑﺎر ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ بیلوبا:

-اﮔﺮ آگلونمای ﺷﻤﺎ دﭼﺎر زرد ﺷﺪﮔﯽ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮگﻫﺎ ﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ریشه ﺷﺪه است:
راﻫﮑﺎر: ﺧﺎک ﮔﻠﺪان ﮔﯿﺎه ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ریشه آن را بررسی ﮐﻨﯿﺪ. درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ زیاد، ﮔﯿﺎه را ﺑﺮای ریشه دادن ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ، ﺑﺎ ﺧﺎک آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﺪان ﮔﯿﺎه ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ. با گذشت یک ماه می‌توانید تغذیه گیاه را با کود مخصوص ریشه و ساقه آغاز کنید.

-اﮔﺮ ﮔﯿﺎه ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺷﭙﺸﮏ آرد آﻟﻮد ﺷﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ سمپاشی دارد.
راﻫﮑﺎر: اﺑﺘﺪا آﻓﺖ را ﺑﻪ صورت فیزیکی حذف ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮔﯿﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻢ آﻓﺘﮑﺶ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ نمایید.

-اﮔﺮ ﮔﯿﺎه آگلونما ﺑﺎ ﮐﻨﺪی رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ، دﭼﺎر ﺿﻌﻒ غذایی می‌باشد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮددﻫﯽ را ﺑﺮای گیاهتان شروع کنید.
راﻫﮑﺎر: ﺑﺮای ﮐﻮد دﻫﯽ آگلونما ﮐﻮد رﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮد ﮐﺎﻣﻞ پیشنهاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ است.